Awatar Inwestora – podążaj za mną

W 2003 roku prowadziliśmy gorącą dyskusję na temat prawidłowych postaw indywidualnego inwestora, który jako narzędzie wykorzystuje fundusze inwestycyjne otwarte. Po załamaniu notowań w 2000 roku (miejscami straty wynosiły kilkadziesiąt procent), rynek powoli odradzał się. Za zachętą do powrotu na aktywny parkiet przemawiały spływające dane, jednak nie było skutecznego modelu, którego głównym zadaniem było by przestrzeganie przed nadmiernym zaangażowaniem lub wskazywanie na konieczność ochrony kapitału.

Najlepiej, gdyby ktoś prowadził edukacyjną grę z wykorzystaniem wybranych funduszy inwestycyjnych oraz pozwolił na podglądanie jej efektów. Gdyby jeszcze system informował o datach nabycia i umorzenia oraz podawał każdorazowo wynik z takich akcji – naszym zdaniem to było by coś wartościowego.

Wykorzystując analizę punktowo-symboliczną, wspartą kilkoma dodatkowymi parametrami stworzyliśmy edukacyjny system: Awatar Inwestora. Efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania, model przeszedł suchą stopą przez kryzys roku 2008, załamanie roku 2011, po drodze wykorzystując większość szans na dobry zarobek. Historia sygnałów zakupu i sprzedaży dla starannie wybranych do edukacyjnej gry, 9 akcyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych, prowadzona nieprzerwanie od 2003 roku, zyskała uznanie wielu indywidualnych inwestorów. Rekomendacją niech będzie wykres poniżej ukazujący rezultat edukacyjnej gry na pojedynczym funduszu.

Narastający wynik liniowy dla inwestycji początkowej 100 000 zł
Zmiany procentowe po każdej zrealizowanej akcji kup-s[rzedaj

Nauka przez obserwację jest jednym ze skuteczniejszych sposobów na zdobywanie wiedzy i wzrost doświadczenia.

Dostęp do danych (podglądania systemu) nie jest otwarty. To ważne, gdyby wszyscy mogli wykorzystywać nasz model (a przecież nie wiemy, kto i jakie kwoty przeznacza na inwestowanie wzorując się na publikowanych sygnałach) mogło by dojść do przekłamań. Jakość to nie ilość, ściśle przestrzegamy zasad równoważnego rozwoju.

SKRÓCONY MODEL DZIAŁANIA

KROK I
WSKAZANIE WARUNKÓW KONIECZNYCH

dla FIO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Dla potrzeb Awatara, FIO powinien być funduszem akcyjnym. Odrzucane są fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu, absolutnej stopy zwrotu, rynku pieniężnego, dłużne i inne.

  1. Fundusz powinien publikować notowania jednostek uczestnictwa od co najmniej 1 stycznia 2011 roku.
  2. Fundusz powinien posiadać aktywa na możliwie jak najwyższym poziomie
  3. Wynik Testu Przydatności, powinien przekraczać wynik funduszu w testowanym okresie (co najmniej od 1 stycznia 2011 roku)
  4. Zlecenia nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa dla funduszu powinny być możliwe poprzez kanały elektroniczne.
  5. Zlecenie nabycia lub umorzenia powinny zostać zrealizowane w terminie maksymalnym D+3

KROK II
POTWIERDZENIE LUB ODRZUCENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW KONIECZNYCH

KROK III
IMPLEMENTACJA DO AWATARA INWESTORA – ODNOTOWYWANIE WYNIKÓW AKCJI NABYCIA I UMORZENIA W MODELU

Trudno dziś o dobry merytorycznie materiał, to co wczoraj było oczywiste, staje się obecnie prawie nieosiągalne.
Chcemy żyć w przekonaniu, że można inaczej. Starannie i odpowiedzialnie, bowiem:

Wiedza bez prawdy nie ma żadnego znaczenia.

z tą myślą codziennie rozpoczynamy dzień
Bogdan Paterek
Prezes Instytutu Technik Finansowych i Sukcesji