Regulamin

 RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Uprzejmie informujemy, że Instytut Technik Finansowych i Sukcesji Bogdan Paterek z siedzibą  w Katowicach, ul. generała Władysława Andersa 24/2 ,kod 40-341 , przetwarza informacje o danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Instytut Technik Finansowych i Sukcesji Bogdan Paterek. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Instytut Technik Finansowych i Sukcesji Bogdan Paterek z siedzibą  w Katowicach, ul. generała Władysława Andersa 24/2 ,kod 40-341 lub drogą mailową na adres: biuro@itfis.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 2. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania procesu rejestracji w strefie Klienta oraz przekazywania informacji o nowych wpisach w sekcji „blog” i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.

  Państwa dane osobowe będą przez firmę  Instytut Technik Finansowych i Sukcesji Bogdan Paterek przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
  – kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@itfis.pl , – kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Instytut Technik Finansowych i Sukcesji Bogdan Paterek z siedzibą  w Katowicach, ul. generała Władysława Andersa 24/2 ,kod 40-341

  Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie uczestnictwa w bezpośrednich spotkaniach oraz poprzez podanie ich na stronie www.itfis.pl prowadzonych od kilku lat, prowadzenie przez nas kampanii telemarketingowych i emailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

1. Definicje

 1. ITFiS, Detektor Inwestycyjny, – oznacza Instytut Technik Finansowych i Sukcesji Bogdan Paterek z siedzibą w Katowicach przy ul Generała Władysława Andersa 24/2,
 2. Strefa Klienta – oznacza stworzoną dla Klientów/Użytkowników ITFiS platformę internetową umożliwiającą korzystanie z treści opracowanych przez ITFiS,
 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania ze Strefy Klienta i Newslettera,
 4. Użytkownik /Klient oznacza każdą osobę która za pomocą indywidualnego hasła i loginu otrzymanego od ITFiS korzysta w jakikolwiek sposób ze Strefy Klienta.
 5. Użytkownik to również Subskrybent Newslettera, który zapisał się na Newsletter

2. Informacje podstawowe

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Strefy Klienta,oraz reguluje warunki korzystania z usługi Newsletter
 2. Regulamin obowiązuje każdego Użytkownika / Klienta,
 3. Korzystając ze Strefy Klienta Użytkownik/Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienia Regulaminu.

3. Blog w Strefie Klienta, Newsletter

 1. ITFiS dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w blog były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 2. ITFiS ani cytowani autorzy poszczególnych tekstów (dalej „Autorzy”) nie odpowiadająz a treść bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej podejmując (bądź nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii ani jakiejkolwiek porady i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądu Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska ITFiS w jakiejkolwiek sprawie.
 3. ITFiS dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w Newsletterze były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 4. TFiS ani cytowani autorzy poszczególnych tekstów (dalej „Autorzy”) nie odpowiadają za treść Newslettera ani poszczególnych wpisów w zakresie w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej podejmując (bądź nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych w Newsletterze. Treść Newslettera nie stanowi opinii ani jakiejkolwiek porady i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść Newslettera stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądu Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska ITFiS w jakiejkolwiek sprawie.

4. Centrum Inwestora

 1. ITFiS dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w Centrum Inwestora były kompletne , aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować , w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 2. Dane publikowane w Centrum Inwestora mają jedynie charakter poglądowy, edukacyjny. Decyzje inwestycyjne Użytkowników/Klientów podejmowane są wyłącznie na ich własne ryzyko i odpowiedzialność.

5. Ryzyko

 1. Charakter prezentowanych treści w Strefie Klienta nigdy nie obejmuje poziomu ryzyka akceptowanego przez danego Użytkownika/Klienta. Zamierzeniem ITFIS i Autorów nie jest przewidywanie przyszłych wyników a jedynie prezentacja wniosków płynących z danych historycznych,
 2. W żądnym wypadku nie jest intencją ITFiS dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

6. Ograniczenia odpowiedzialności

 1. ITFiS zastrzega, że korzystnie ze Strefy Klienta www.ITFiS.pl, www.detektorinwestycyjny.pl, możliwe jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika/Klienta,
 2. ITFiS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika/Klienta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,
 3. ITFiS nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Strefy Klienta, Newslettera, przebiegać będzie bez błędów, wad, przerw jak i co do merytorycznej zawartości Strefy Klienta,Newslettera, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,
 4. ITFiS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z powodu przerwy w dostępie do Strefy Klienta, Newslettera przez Użytkowników/Klientów w szczególności spowodowane działaniami siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników/Klientów oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników/Klientów,
 5. ITFiS zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Strefy Klienta,Newslettera  dokonywanych zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników/Klientów o ich wprowadzaniu lub zakresie,
 6. Informacje zawarte w Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy,
 7. Wszelkie analizy i opinie dostępne w Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji,
 8. Analizowane w Strefie Klienta, Newsletterze instrumenty finansowe należą również do grup bardzo wysokiego ryzyka i są przeznaczone dla zaawansowanych uczestników rynku finansowego. Wszelkie decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie informacji lub danych podanych w Strefie Klienta, Newsletterze, podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika/Klienta,
 9. Cokolwiek Użytkownik/Klient zrobi na podstawie informacji lub analiz zawartych w Strefie Klienta,Newsletterze, czyni to na własną odpowiedzialność.

7. Rejestracja w Strefie Klienta

 1. Rejestracja w Strefie Klienta jest równoznaczna z oświadczeniem, iż Użytkownik/Klient zapoznał się z niniejszymi zasadami i w pełni je akceptuje,
  1. Rejestracja nie jest anonimowa. Adresy e-mail Użytkowników/Klientów uzyskane podczas rejestracji zostaną wykorzystane wyłącznie do potwierdzenia rejestracji i ewentualnie do informowania o zmianach i nowych usługach Strefy Klienta. Subskrybenci Newslettera akceptując postanowienia regulaminu, wyrażają zgodę na wykorzystanie adresu e-mail do otrzymywania od ITFiS zamówionego Newslettera. ITFiS gwarantuje że wszystkie dane podane w trakcie rejestracji i podczas korzystania z serwisu chronione są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz.833) i nie są udostępniane innym osobom.

8.Prawa autorskie

 1. Wszystkie prawa zastrzeżone,
 2. Uzyskanych w Strefie Klienta danych nie można wykorzystywać komercyjnie oraz niekomercyjnie bez uprzedniej pisemnej zgody ITFiS,
 3. Uzyskanych z Newslettera informacji  nie można wykorzystywać komercyjnie oraz niekomercyjnie bez uprzedniej pisemnej zgody ITFiS,
 4. Uzyskanych danych w Strefie Klienta nie można publikować w formie elektronicznej ani drukowanej, w tym także na blogach, forach dyskusyjnych i innych portalach internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody ITFiS,
 5. Uzyskanych informacji z Newslettera nie można publikować w formie elektronicznej ani drukowanej, w tym także na blogach, forach dyskusyjnych i innych portalach internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody ITFiS,
 6. Odnośnik do Regulaminu znajduje się na każdej podstronie Strefy Klienta.

Życzę Państwu satysfakcji z korzystania ze Strefy Klienta, Newslettera
ITFiS Bogdan Paterek