TANIE OSZCZĘDZANIE : AXA SELECTIVE EQUITY  FIO D PREZENTACJA FUNDUSZU

AXA SELECTIVE EQUITY FIO D

Regulamin programu TANIE OSZCZĘDZANIE

Metryczka:

Data powstania funduszu: 17.12.2018

Opłata stała za zarządzanie: MAX 2,0%

Rzeczywista stała opłata za zarządzanie: 2,0%

Częstotliwość wyceny: codzienna

Wartość aktywów na dzień 31.10.2020 to 184,5 zł 30.12.2020: 239,3 mln

Polityka inwestycyjna

Fundusz może inwestować od 70% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe, do 40% w papiery dłużne i do 40% w instrumenty rynku pieniężnego. Do 70% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 100% aktywów funduszu mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej. Fundusz lokuje aktywa w państwach Uni Europejskiej lub w państwach należących do OECD.

fundusz nie posiada benchmarku

link do funduszu Axa Selective Equity

link do Prospektu Informacyjnego

link do KIID 

link do Regulamin Programu Tanie Oszczędzanie 

Nabycie jednostek uczestnictwa FIO w programie Tanie Oszczędzanie

Nabywamy jednostki po cenach z dnia następującego po dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.

Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+1 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją

 

źródło: materiały AXA TFI

Odkupienie jednostek FIO w programie Tanie Oszczędzanie

Umarzamy jednostki po cenach z dnia następującego po dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.

Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+1 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją

 

źródło: materiały AXA TFI

Zamiana FIO w programie Tanie Oszczędzanie

Zamieniamy jednostki po cenach z dnia następującego po dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jeden dzień.

Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+1 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją

źródło: materiały AXA TFI

Konwersja FIO – SFIO w programie Tanie Oszczędzanie

Zamieniamy jednostki po cenach z dnia następującego po czwartym dniu w którym złożono zlecenie. Należy pamietać że dzień „D” najlepiej rozumieć jako „do godziny 14:00” Kto złoży zlecenie wieczorem, musi się liczyć z przesunięciem nabycia o jedne dzień.

Ważne: wg Prospektu Informacyjnego, wyznaczony do dokonania konwersji Dystrybutor może przeprowadzić konwersję w terminie do 7 dni. Zatem D+4 jest terminem ogólnie realizowanym, ale jego przekroczenie (do 7 dni) nie może skutkować skuteczną reklamacją

źródło: materiały AXA TFI

 

Analiza punktowo symboliczna P&F

Bardzo ciekawy fundusz w zestawie. Analiza P&F zastosowana w ramach Wirtualnego Edukacyjnego Portfela Awatara Inwestora wygenerowała potężne wzrosty w krótkim czasie. W samym tylko 2020 roku Inwestorzy mogli zwiększyć wartość swojego portfela o paf połowę.

Obecnie fundusz aktywny, na dzień 27 listopad mamy ponad 18% stopę zwrotu i sygnał ucieczki umiejscowiony powyżej ceny zakupu.

Obserwujemy

 

źródło: materiały własne

 

26 czerwca 2020, po wcześniejszym sygnale zakupu w Wirtualnym Edukacyjnym Portfelu Awatara Inwestora pojawił się fundusz AXA Selective Equity. Będziemy o tym przypominać bardzo często, zakupów do naszego portfela dokonujemy tylko w ramach wygenerowanych sygnałów. To bardzo ważne, kto miałby ochotę się „dosiąść” w trakcie powinen dopytać o aktualne położenie strategii. Chętnie wyjaśnimy wszystkie aspekty.

źródło: materiały własne

 

Co dalej?

Należy śledzić aktualności, blog oraz edukacyjne sygnały kupna i sprzedaży generowane dla programu Tanie Oszczędzanie.

Dobrze, gdy można na bieżąco śledzić strategię, ten sposób nauki jest naszym zdaniem najskuteczniejszy.

Formularz kontaktowy

Zachęcamy do zadawania pytań, nic tak nie cieszy analityka jak dobre pytanie nawiązujące do strategii. Nie bójmy się pytań.

link do formularza kontaktowego

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji