Detektor Inwestycyjny sprawdza czy warto – przykład „z realu”  INVESTOR BEZPIECZNEGO WZROSTU SFIO

Oto propozycja jaką otrzymał Klient do rozważenia

OFERTA NA STOLE

Ofertę złożył Bank, składała się z trzech funduszy TFI Investors:

1.Investor Bezpiecznego Wzrostu SFIO

2.Investor Nowych Technologii SFIO

3.Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO

 

ZADAJEMY PYTANIA

Podstawowe pytania jakie powinien zadać sobie w tym momencie Inwestor (o ile Bank nie dostarczył już mu wcześniej odpowiedzi) to:

Jakie oczekiwania można mieć wobec proponowanego funduszu?

Jakie wyniki fundusz osiągał w przeszłości i jaki jest charakter funduszu (akcyjny a może inny)?

Czy wyniki są lepsze niż Benchmark czy może gorsze?

Jaką amplitudą wahań charakteryzują się notowania?

Dlaczego właśnie teraz mam dokonać zakupu?

Jak szybko mogę wycofać pieniądze?

 

  Pytania możemy sobie zapisać w telefonie (lub na kartce) i na spotkaniu poprosić o odpowiedź na każde z nich. Przyznam że nie spotyka się na co dzień tak świadomego Klienta. Opiekun Klienta w banku będzie co najmniej wstrząśnięty (gwarantuję :) Odpowiedzi zapisujemy, do każdej prosimy o materiały, będziemy je później analizować „przy kawie” w domu. Nie podejmujmy decyzji w chwili złożenia nam propozycji. Powinniśmy zawsze mieć czas na swobodne przemyślenia i być może porównanie podobnych propozycji.

 

Świat jest coraz brutalniejszy, na pierwszy plan wychodzą zyski, nasze dobro może w wielu przypadkach być stawiane na końcu kolejki priorytetów. (mimo iż aplikacja w telefonie mówi, że wszyscy nas kochają)

 

1. Investor Bezpiecznego Wzrostu SFIO

Zanim przejdziemy do analizy, warto zaznaczyć,  depozyt (nawet marnie oprocentowany) jest zabezpieczony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) do wysokości równowartości 100 tys euro. Rozważając ofertę

Aktywa zgromadzone w  funduszach nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Często klienci mylnie sądzą, że wszystkie pieniądze w Banku są w pełni zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. BFG chroni jedynie depozyty będące posiadaniu Klientów Banków Komercyjnych, Banków Spółdzielczych i Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Warto zajrzeć na listę BFG się upewnić, czy nasze pieniądze są objęte ochroną. Ogólnie warto zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi na stronie BFG.

Jakie oczekiwania można mieć wobec proponowanego funduszu

  Można się domyślać, że fundusz który ma w nazwie „Bezpieczny Wzrost” ma konstrukcję zabezpieczającą Inwestora przed dużymi wahaniami cen jednostek uczestnictwa. Powinien dostarczać wynik wyższy od oferty depozytowej, należy bowiem pamiętać że:

Aktywa zgromadzone w tym funduszu nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 Subfundusz minimum 80% inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez  Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwa, depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych oraz instrumenty rynku pieniężnego.

  Subfundusz może dokonywać lokat w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru), jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz instrumenty pochodne. Udział w/w lokat w portfelu Subfunduszu może wynosić od 0%-20%

Zatem Subfundusz nie jest taki konserwatywny jak podaje w nazwie, gdy polityka inwestycyjna się powiedzie, wycena pokona znacznie benchmark i będzie można obwieścić światu sukces, gdy zarządzający zaliczą wpadkę, może być różnie. W pierwszych 6 miesiącach 2020 roku wynik jest ujemny.

Ciekawostka: Benchmark funduszu to 100% 6m WIBID (dziś to 0,09%) , dziwne z uwagi na możliwości inwestycyjne znacznie wybiegające poza silnie konserwatywny Benchmark. Jeszcze ciekawiej robi się gdy w KIID zobaczymy ocenę profilu ryzyka na 2 w 7 stopniowej skali. Investor Bezpiecznego Wzrostu KIID VI 2020

Zaglądamy do wyników : 

za ostatnie 6 miesięcy -0,46%

za ostatnie 12 miesięcy + 0,74%

od stycznia 2020 -0,57%

  Bez rewelacji, pamiętajmy że fundusz może w 20% grać dość ostro. W pozostałej części portfela też jest sporo ryzyka, a nam zależy na BEZPIECZNYM WZROŚCIE.

Jaka jest amplituda wahań? Zbyt duża

W 6 tygodni (marzec-kwiecień 2020) Subfundusz stracił -3,03%, by po dwóch miesiącach podnieść się o 1,88%. Amplituda wahań zatem jest spora (mowa o rozwiązaniach konserwatywnych). Tak się składa że odrabianie strat przypada na czas gdy wszystkie giełdy odreagowały w górę.

Jak szybko można wycofać środki?

Subfundusz jest notowany w każdym dniu sesyjnym, zatem zlecenie złożone dzisiaj powinno wykonane po cenach z dnia następnego.

Dodatkowe informacje podane w KIID

Fundusz zaznacza że może ponieść stratę w wyniku wystąpienia ryzyka płynności, kontrahenta,  błędów komputerowych, błędów ludzkich. Wymienia również ryzyko z posiadania niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych.

Tego już chyba dla konserwatywnego Inwestora za wiele.

 

 

DEFINICJE

Przez niewystandaryzowane instrumenty pochodne rozumie się instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami. Zalicza się do nich między innymi transakcje typu swap, forward, FRA oraz transakcje opcyjnie. Dzielą się one na transakcje symetryczne (swaps, forwards) i opcyjne. Polegają one na ustaleniu między dwoma kontrahentami warunków, na których będzie ustalana przyszła należność między nimi. Płatność ta zależy od wahań cen instrumentu lub instrumentów bazowych określonych przez kontrahentów.

Ryzyko związane z inwestycją w te instrumenty wiąże się z naturą i zmiennością cen instrumentów bazowych, sposobem naliczania płatności, jak i zabezpieczeniami wymaganymi przez kontrahentów. Instrumenty te z natury swej oparte są na silnej dźwigni finansowej, która zwiększa ryzyko zmienności ceny instrumentów bazowych. Ponadto instrumenty te obciążone są ryzykiem kontrahenta, ryzykiem nieprzewidywalności przepływów pieniężnych oraz ryzykiem płynności.

 

Transakcja swap to umowa między dwoma partnerami, określająca zasady wzajemnych płatności, zależne od określonego parametru rynku (np. stopy procentowej, kursu walutowego). Podstawowym typem tej operacji jest umowa, w której jedna ze stron kompensuje drugiej konsekwencje zmian umówionego parametru. Pokrywa zatem różnicę, która wynika ze wzrostu danego czynnika (np. wpłaca sumę wzrostu odsetek określonego kredytu, która jest wynikiem wzrostu stóp procentowych), natomiast, gdy dojdzie do spadku danego parametru – pobiera odpowiednią kwotę, jaką rynek „zafundował” partnerowi (np. profity kredytobiorcy związane ze spadkiem stopy procentowej). W zależności od kierunku i skali zmian parametru, zmianie ulega również kierunek i wielkość transferów między stronami.

Forward – transakcja pochodna polegająca na kupnie lub sprzedaży dobra bazowego w z góry określonym terminie realizacji i za z góry określoną cenę wykonania . Cena, po której zostanie dokonana transakcja, termin wykonania transakcji oraz wielkość transakcji zostają ustalone w dniu jej zawarcia. Faktyczna dostawa zasobów musi nastąpić w ściśle określonym terminie w przyszłości. W przypadku niektórych kontraktów typu forward, po upływie terminu umowy, strony mogą nie wymieniać instrumentu bazowego pomiędzy sobą a tylko zapłacić różnicę pomiędzy ceną wykonania uzgodnioną w kontrakcie a ceną obowiązującą w dniu wygaśnięcia umowy na rynku.

Transakcje typu forward są pokrewne do transakcji futures. Główną różnicą jest brak standaryzacji transakcji forward i to, że są one zawierane na rynkach nieregulowanych, co zwiększa związane z nimi ryzyko niewywiązania się z umowy przez jedną ze stron transakcji.

Transakcje opcyjne. (ang. options) To transakcje nierzeczywiste mające formę umowy zawieranej pomiędzy nabywcą i sprzedawcą opcji. Nabywca opcji po zapłaceniu premii nabywa prawo do kupna lub sprzedażywaloru, na który została wystawiona opcja w określonym terminie i po określonej cenie zwanej ceną bazową (ang. strike price) lub ceną wykonania (ang. exercise price). Nabywca opcji ma prawo wyboru czy swoje prawa wykorzysta czy też zrezygnuje z zawarcia transakcj. Sprzedawca opcji jest zobowiązany dostosować się do jego wymagań nie mając wpływu na decyzję nabywcy. Istotą transakcji opcyjnych jest nierównomierny podział praw i obowiązków pomiędzy stronami transakcji, a co za tym idzie podział szans zysku i ryzyka strat ponoszonego przez nabywców i sprzedawców. Ryzyko straty dla nabywcy opcji ogranicza się do wysokości zapłaconej premii, zaś dla sprzedawcy jest nielimitowane. Potencjalny zysk nabywcy może być teoretycznie nieograniczony, zaś w przypadku sprzedawcy nie przekracza otrzymanej od nabywcy premii. Transakcje opcyjne mogą być zawierane na rynku giełdowym lub na rynku wolnym

Kolejne analizy

INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

INVESTOR NOWYCH TECHNOLOGII 

dostępne po zalogowaniu 

Zapraszam :) 

 

Powrót

Informacje zawarte w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze, nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art.69, par2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005. Mają jedynie charakter ogólnych analiz i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb Użytkownika/Klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 ustawy. Wszelkie analizy i opinie dostępne w BLOG, Strefie Klienta, Newsletterze nie są rekomendacjami w rozumieniu art.42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (DZ.U.206 Poz. 1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (ITFiS) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych, a mają jedynie wymiar edukacyjny. ITFiS nie jest firmą inwestycyjną, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji